1. HOME
  2. Movie & Contents
  3. มาตรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยบริษัท Hamasho Thailand และตัวอย่างการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

Movie & Contents

มาตรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยบริษัท Hamasho Thailand และตัวอย่างการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

มาตรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยบริษัท Hamasho Thailand และตัวอย่างการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ การสร้างสังคมที่ปราศจากคาร์บอนกำลังเป็นที่ได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรมเอกชน, ภาคประชาชน และทั่วโลก ด้วยเหตุนี้รัฐบาลไทยจึงได้กำหนดเป้าหมาย การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในทุกภาคส่วน โดยประเทศไทยจะมุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนสมดุล (Carbon neutral society) ภายในปี 2593 และกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี 2608

ปัจจุบันบริษัท Hamasho Corporation (Thailand) มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน ในบทความนี้ เราจึงขอแนะนำการจัดการอย่างเป็นรูปธรรมและกรณีตัวอย่างการใช้งานของลูกค้า

จัดตั้งแผนก EE และดำเนินกิจกรรมตาม “แนวทางพื้นฐานด้าน SDGs ของ Hamasho”

ในปี 2561 บริษัทฯได้จัดตั้งแผนก EE (Energy Saving & Environmental Engineering) โดยวิสัยทัศน์ของแผนก คือ “Win = Win = Win” กล่าวคือ “Customer & Hamasho (บริษัทของเรา) & Contribution to Thailand” ซึ่งธุรกิจหลักของเรา คือการมีส่วนร่วมระหว่าง ลูกค้า บริษัทของเรา (HAMASHO) และตอบสนองต่อนโยบายของประเทศไทย ในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมผ่านมุมมองที่เป็นหนึ่งเดียวกับธุรกิจหลักของเรา

ธุรกิจหลักของแผนก EE
– ธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน
– ธุรกิจด้านการประหยัดพลังงาน
– ธุรกิจด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้จัดตั้งทีมPLANNING เพื่อดำเนินการด้าน “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการของบริษัทฯ หัวข้อที่ทางเราได้ดำการมุ่งเน้นตามเป้าหมาย SDGs17 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นอกจากกิจกรรมของแผนก EE แล้ว บริษัทฯเราได้วางแผนที่จะส่งเสริม กิจกรรมด้านสุขภาพของพนักงานฃนอกจากนี้บริษัทฯได้ดำเนินกิจกรรมอาสา จัดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าแบบไมโครกริดในพื้นที่ขาดแคลนระบบไฟฟ้าของประเทศไทยอีกด้วย


ทีม SDGs ของบริษัท Hamasho

ตัวอย่างการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดย Pigeon Industries (Thailand) Co., Ltd.

บริษัทฯเราได้ดูแลในส่วนงานติดตั้งงระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท Pigeon Industries (Thailand) ภายใต้วิสัยทัศน์ยั่งยืนของบริษัทPIGEON โดยบริษัทฯเราได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการดูแลสิ่งแวดล้อมและให้การสนับสนุนทางสังคมตามนโยบายพื้นฐานของ Pigeon ESG / SDGs

เหตุผล 3 ประการที่ควรเลือกใช้งานระบบของเรา
– การดำเนินงานด้านวิศวกรรม และ การออกแบบด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง เช่น แผงโซลาร์ของ Looop ที่เป็นแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่น พร้อมทั้งการก่อสร้างโดยบริษัทวิศวกรรมของญี่ปุ่น การจัดการโครงการที่คำนึงถึงความปลอดภัยและอยู่ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด
– ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาเชิงรุกด้วยจำนวนเงินลงทุนทั้งหมด (ต้นทุนโครงการ)
– มีหลักฐานการให้บริการหลังการขายระยะยาวโดยบริษัท Hamasho (Thailand) และบริษัทพันธมิตรที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากกว่า 25 ปี

ด้วยการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นี้ทำให้สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าภายในโรงงานจากระบบนี้ประมาณ 10% และถือเป็นก้าวแรกในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการใช้พลังงานสะอาดในอนาคต


พนักงานของบริษัท Pigeon Industries (Thailand) ที่ทำงานร่วมกับบริษัท Hamasho (Thailand)

มาตรการด้านพลังงานภายในประเทศไทยที่ได้รับการเร่งรัด โดยจะเริ่มใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการใช้ BOI ภายในปี 2565

เป็นที่ทราบกันดีว่า การผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยได้กลายเป็นประเด็นเร่งด่วน (เช่น วิธีการผลิตและพลังงานในการผลิตไฟฟ้า) อันเนื่องมาจากความต้องการพลังงานที่สูงขึ้นจากทั่วทุกมุมโลก รวมไปถึงนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน(Carbon neutral Zero) ด้วยเหตุนี้เอง เราเชื่อมั่นว่า การติดตั้งและดำเนินการด้านพลังงานหมุนเวียนสำหรับภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจเชิงพาณิชย์ กลุ่มลูกค้า และโรงงานจะมีความตื่นตัวมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุผล5ประการดังต่อไปนี้

✓ การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
แนวโน้มการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า EV (Electric Vehicle) และ การนำเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางดิจิทัลเข้ามาใช้ใน การดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลที่ Digital transformation (DX)

✓ การลงทุน ESG ของมุมมองทั่วโลกและกิจกรรม SDGs
เชื่อมโยงค่านิยมและกิจกรรมขององค์กรกับความต้องการในอนาคตของยุโรป สหรัฐอเมริกา และประเทศที่พัฒนาแล้ว

✓ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยและมลพิษทางอากาศที่ใกล้ชิดรอบตัวเรา
ผู้คนมักจะหลีกเลี่ยงการลดและการปล่อย CO2 ตลอดจนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงถ่านหิน

✓ ค่าไฟที่เพิ่มขึ้น
ค่าไฟฟ้าทั่วโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากความต้องการไฟฟ้าที่มากเกินไปและความไม่แน่นอนของอุปทาน ซึ่งราคาไฟฟ้าในประเทศไทยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.6% (ปี 2565)

✓ การใช้สิทธิประโยชน์ของ BOI สำหรับการดำเนินงานเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน
ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในสิ้นปี 2565 และได้รับสิทธิประโยชน์จากการยกเว้นภาษีนิติบุคคล 3 ปี

เราจะยังคงมุ่งเน้นการส่งเสริมธุรกิจด้านประหยัดพลังงานและกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยต่อไปตามแนวคิด “Win = Win = Win” หรือ “Customer & Hamasho (บริษัทของเรา) & Contribution to Thailand” โดยเรามุ่งเน้นส่งเสริมกิจกรรมที่น่าสนใจใหม่ๆ และสามารถนำไปใช้งานได้จริง

Movie & Contents