1. HOME
  2. PRODUCTS
  3. MRO Products

PRODUCTS

MRO Products

Electric Screw Drives (VESSEL)

ไขควงไฟฟ้า เป็นเครื่องมือช่างที่นิยมนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรม และงานช่างทั่วไป ที่ต้องการความแม่นยำและทนทานสูง โดยเฉพาะใช้สำหรับไขสกรูเข้า-ออกจากชิ้นงาน ประกอบและซ่อมแซมชิ้นงานต่าง ๆ

CONTACT VIEW MORE Factlink smri.asia