1. HOME
  2. PRODUCTS
  3. EE PRODUCTS
  4. Push-pull (Showa Denki)

PRODUCTS

EE PRODUCTS

Push-pull (Showa Denki)

อุปกรณ์ระบายอากาศแบบ Push-pull เป็นอุปกรณ์สำหรับเทสารเคมีอันตรายในสถานที่ทำงานที่ต้องผลิตและใช้สารเคมี โดยจะเทสารเคมีลงในเครื่องดูดระบายก่อนที่สารเคมีอันตรายจะแพร่กระจายออกไป เพื่อให้สภาพแวดล้อมและอากาศในสถานที่ทำงานมีคุณภาพที่ดี ด้วยระบบระบายอากาศที่จัดวางเครื่องดูดไว้ที่ด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อให้เกิดการไหลในแนวนอน นอกจากนี้เรายังรวมอุปกรณ์ระบายอากาศแบบ Push-pull เข้ากับผลิตภัณฑ์หลัก เช่น Blower และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆของเรา เพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้าที่เกิดขึ้นภายในสถานที่ทำงาน

ตัวอย่างการใช้งานที่ 1 การผลิตวัตถุดิบสารเคมี

– วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการสัมผัสกับสารเคมี
– การใช้งานเบื้องต้น: ในกระบวนการป้อนสารเคมี เนื่องจากมีช่วงการทำงานที่กว้าง จึงมีปัญหาในการใช้งานอุปกรณ์ปล่อยของเสีย
– อุปกรณ์ที่ใช้งาน: เครื่องดูดระบายแบบ Push-pull รุ่น PPHW-0909, Blower ป้องกันการระเบิดสำหรับระบายอากาศและควัน รุ่น MDF-AH-600 และการติดตั้งทั้งท่อ รวมถึงไฟฟ้า
– ผลการใช้งานเบื้องต้น: มาตรการป้องกันคนงานสัมผัสกับสารเคมีและมาตรการดักจับแหล่งกำเนิดสารเคมี

ตัวอย่างการใช้งานที่ 2 สถาบันทดสอบวัสดุและวัตถุดิบ

– วัตถุประสงค์: ฟังก์ชั่นการระบายอากาศสำหรับงานพ่นสีที่มีตัวทำละลายอินทรีย์
– การใช้งานเบื้องต้น: เนื่องจากจำเป็นต้องมีการชั่งน้ำหนักที่แม่นยำ จึงต้องพิจารณาใช้งานอุปกรณ์ระบายอากาศแบบ Push-pull ที่ควบคุมความเร็วลมได้ช้า
– อุปกรณ์ที่ใช้งาน: เครื่องดูดระบายแบบ Push-pull รุ่น PPH-0707, Blower ป้องกันการระเบิดสำหรับระบายอากาศ รุ่น MDF-AH-600 และแผงควบคุม รุ่น CPW-07
– ผลการใช้งานเบื้องต้น: สามารถระบายตัวทำละลายอินทรีย์ออกสู่ภายนอกได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่องานชั่งน้ำหนักที่ต้องใช้ความแม่นยำ